تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور 1400

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور 1400

نرخنامه سرویس و نگهداری آسانسور 1400

مرجع رسمی تعیین تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور 1400، نرخ نامه مصوب سندیکا برای قرارداد سرویس و نگهداری یک ساله آسانسور در سال ۱۴۰۰ است. برای تعیین تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور در سال 1400 بر مبنای نرخنامه سندیکا باید ابتدا گروه ساختمانی مشخص شود. انواع ساختمان ها در نرخنامه به پنج گروه اصلی به شرح زیر تقسیم بندی شده اند. نوع درب ها و تعداد درب کابین، تعداد واحد ساختمان و میزان ترافیک آسانسور، از جمله موارد مهمی هستند که در هزینه سرویس و نگهداری آسانسور تاثیر میگذارند.

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور گروه یک

گروه یک شامل تمام ساختمانهای مسکونی میشود. این گروه به چند زیر گروه دیگر به تفکیک تعداد واحد مسکونی دسته بندی میشود.

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه یک با درب نیمه اتوماتیک

 • تا 5 واحد مسکونی: مبلغ 550.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 10 واحد مسکونی: مبلغ 620.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 15 واحد مسکونی: مبلغ 660.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 20 واحد مسکونی: مبلغ 690.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 30 واحد مسکونی: مبلغ 730.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 40 واحد مسکونی: مبلغ 760.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه یک با درب تمام اتوماتیک

 • تا 5 واحد مسکونی: مبلغ 620.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 10 واحد مسکونی: مبلغ 650.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 15 واحد مسکونی: مبلغ 690.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 20 واحد مسکونی: مبلغ 730.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 30 واحد مسکونی: مبلغ 760.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • تا 40 واحد مسکونی: مبلغ 790.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور گروه دو

گروه دو شامل ساختمانهای اداری تا 10 واحد است. ساختمان های اداری با بیش از 10 واحد در گروه سه دسته بندی میشوند.

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه دو با درب نیمه اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 790.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 830.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه دو با درب تمام اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 830.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 900.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور گروه سه

گروه سه شامل ساختمانهای اداری از 10 واحد به بالا میشود. همچنین مجتمع های تجاری، بانکها و ساختمان پزشکان نیز در گروه سه جای میگیرند. بعلاوه گروه سه شامل خوابگاه ها، مسافرخانه ها، انبارها، مراکز تفریحی، تالار پذیراییو  رستورانها میشود. آسانسورهای مسافربر در پارکینگهای عمومی نیز در این گروه دسته بندی شده اند.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه سه با درب نیمه اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 900.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 950.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه سه با درب تمام اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 950.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 1.000.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور گروه چهار

گروه چهار، بیمارستانها، درمانگاه ها، کلینیکها، مراکز درمانی، آزمایشگاه، رادیولوژی را شامل میشود. همچنین هتلها، آشپزخانه های صنعتی، مدارس و دانشگاه ها، استادیوم و مراکز ورزشی را در بر میگیرد.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه چهار با درب نیمه اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 10.00.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 1.050.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه چهار با درب تمام اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 1.050.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 1.100.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور گروه پنج

وزارتخانه ها، سازمانهای دولتی و عمومی بزرگ، دادسراها و دادگاه ها، پادگانها و مراکز نظامی، کلانتریها، شهرداریها، فرودگاه ها، مترو و مساجد در گروه پنج طبقه بندی میشوند.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه پنج با درب نیمه اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 11.00.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 1.150.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای گروه پنج با درب تمام اتوماتیک

 • با ترافیک متوسط: مبلغ 1.150.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه
 • با ترافیک بالا: مبلغ 1.200.000 ريال بابت هر توقف در هر ماه

نرخنامه سندیکا سرویس و نگهداری

هزینه نگهداری پله برقی

هزینه نگهداری هر دستگاه پله برقی تا ارتفاع بالابری 5 متر معادل 5.000.000 ریال به صورت خالص محاسبه گردد. هزینه نگهداری در ساختمانهایی که بیش از دو دستگاه پله برقی دارند، تا چهار دستگاه به ازای هر دستگاه 4.000.000 ریال و بیش از چهار دستگاه به ازای هر دستگاه 3.500.000 ریال میباشد. پله برقی های نصب شده در پل های عابر پیاده مشمول افزایش هزینه خواهند بود که با توافق طرفین تعیین میشود.

نحوه محاسبه هزینه سرویس و نگهداری آسانسور

در نرخنامه مصوب سندیکا برای سرویس و نگهداری آسانسور در سال 1400، آسانسوری با حداقل 5 توقف معیار محاسبه نرخ است. این بدان معناست که آسانسورهای با تعداد توقف کمتر، مثلا 2 یا 3 توقف نیز باید با همان نرخ آسانسور 5 توقف محاسبه شوند.

همچنین باید توجه داشته باشید که قیمت های اعلام شده برای یک دستگاه آسانسور در ساختمان حساب شده است. چنانچه در ساختمان بیش از یک دستگاه آسانسور تعبیه شده و تحت پوشش سرویس و نگهداری قرار بگیرند از مبالغ فوق ده درصد کسر خواهد شد.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای نصب شده در اطراف و حومه شهر اصلی که محل دفتر مرکزی شرکت آسانسوری است، و همچنین شهرستانهای دور از شهر فوق شامل هزینه های بیشتری نسبت به نرخ های اعلام شده خواهد شد. این هزینه بیشتر با توافق کارفرما و شرکت سرویس و نگهداری تعیین میشود.

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور با سرعت بیش از 1 متر بر ثانیه

نرخ های اعلام شده در این نرخنامه برای آسانسورهای با سرعت حداکثر 1 متر بر ثانیه محاسبه شده اند. در صورتی که سرعت آسانسور 1.6 متر بر ثانیه باشد، همه مبالغ به میزان ده درصد افزایش خواهند یافت. بدیهی است که تعرفه سرویس و نگهداری آسانسورهایی با سرعت بیش از 1.6 مانند 2 یا 2.5 متربرثانیه و بالاتر، از نرخ مذکور بیشتر بوده. و باید بصورت توافقی با نظر شرکت سرویس و کارفرما تعیین گردد.

هزینه سرویس آسانسورهای دو درب یا طبقات بدون توقف

هزینه های اعلامی، برای آسانسوری با یک درب (ورودی) تعیین شده اند. هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهایی که دارای دو ورودی هستند بیشتر میباشد. همچنین آسانسورهایی که فاصله بین توقفها بیش از حد معمول ساختمان های شهری است یا طبقاتی بین توقف را شامل میشوند، هزینه سرویس و نگهداری بیشتری داشته و نرخ آن بطور مشابه با توافق طرفیت تعیین میگردد.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور با سرویسکار مقیم

در ساختمان هایی که نیاز به تکنیسین مقیم در ساختمان وجود دارد، باید بصورت جداگاه حقوق و دستمزد تکنیسن مقیم محاسبه و پرداخت شود. به عبارت دیگر هزینه حقوق سرویسکار مقیم در نرخ های مصوب به حساب نیامده است. مبلغ پیشنهادی سندیکای آسانسور برای هزینه حقوق و دستمزد تکنیسین مقیم آسانسور در هر شیفت کاری 85.000.000 ريال میباشد. ولی این مبلغ بسته به شرایط کار باید مطابق با توافق طرفین و در چهارچوب ضوابط اداره کار تعیین شود.

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسورهای خاص

تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور مصوب سندیکا برای سال 1400 شامل آسانسورهای خاص نمیباشد. آسانسورهای خاص مشمول هزینه بیشتر از نرخنامه سندیکا میباشند. و باید مطابق شرایط و با توجه به هزینه های شرکت سرویس و نگهداری تعیین شود. آسانسورهای خاص از قبیل آسانسورهای هیدرولیک، آسانسورهای پرسرعت، آسانسورهای با ظرفیت بیش از 10 نفر، آسانسورهای صنعتی در کارخانه ها و سایر انواع آسانسورهای ویژه میباشند.

سرویس و نگهداری شبانه روزی، ایام تعطیل یا با هماهنگی قبلی

اعزام تعمیرکار برای رفع خرابی آسانسور از ساعت 16 تا 20 یا روزهای جمعه و روزهای تعطیل یا اعزام تعمیرکار برای رفع خرابی آسانسور به صورت شبانه روزی (24 ساعته)، شامل این نرخ نامه نمی شود و مشمول افزایش قیمت با توافق طرفین است. همچنین، در رابطه با سرویسهایی که مستلزم هماهنگی قبلی بصورت تلفنی میباشند نرخهای فوق بمیزان ده درصد افزایش خواهند یافت.

هزینه تعمیر یا تعویض قطعات

چنانچه در سرویس قطعاتی نیاز به تعویض، یا تعمیرات داشته باشند، هزینه های مربوطه جداگانه باید توسط کارفرما پرداخت شود. و به هیچ عنوان شامل نرخ های اعلام شده برای سرویس ادواری نیست. چنانچه قطعات آسانسور در دوره گارانتی باشند، هزینه های فوق طبق شرایط ضمانت، بر عهده شرکت گارانتی کننده (فروشنده) است.

شرکت پیمانکار سرویس و نگهداری آسانسور

یکی از نکات بسیار مهم در انتخاب و انعقاد قرارداد با شرکت های پیمانکار سرویس و نگهداری آسانسور بررسی صلاحیت آنها است. کارفرمایان و مدیران ساختمانها می بایست فقط با شرکتهایی که عضو سندیکا و دارای پروانه طراحی و مونتاژ از وزارت صنعت، معدن و تجارت میباشند قرارداد منعقد کنند. کارفرمایان میتوانند وضعیت شرکت آسانسور را از سندیکا استعلام، و یا در سایت سندیکا به آدرس www.iseei.net بررسی نمایند. در غیر اینصورت در زمان بروز هرگونه حادثه یا اختلاف و شکایت، سندیکای صنایع آسانسور و پله برقی ایران از ارائه خدمات و حمایت از کارفرمایان معذور بوده و مسئولیت و عواقب آن مستقیما بعهده مالکان یا مدیران ساختمان می باشد. همچنین ضمن مراجعه به دفتر شرکت آسانسور، وضعیت شرکت طرف قرارداد را از نظر امکانات، توانایی، ثبات، مورد بررسی و بازبینی و کنترل قرار دهند.

کارفرمایان و مدیران ساختمانها باید توجه داشته باشند، از انعقاد قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور، با اشخاص حقیقی، اشخاص فاقد صلاحیت یا شرکت های فاقد پروانه و یا شرکتهای فاقد دفتر کار، جداً خودداری نمایند.

شرایط قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور

 1. قرارداد سرویس و نگهداری به مدت زمان قراردادهای سرویس و نگهداری باید یکسال بوده که به تعداد یک بار در ماه (12 مرتبه) انجام میگردد.
 2. سندیکا صریحا اعلام نموده که در طول مدت قرارداد سرویس و نگهداری آسانسور، دخالت شخص ثالث حقیقی یا حقوقی، آسانسوری یا متفرقه ممنوع است.
 3. نحوه پرداخت هزینه به اینصورت است که برای سال اول طی یک قسط برای 12 ماه در ابتدای شروع قرارداد می باشد. هزینه مربوطه در سال دوم و سالهای بعد، طی دو قسط مساوی در ابتدای هر دوره 6 ماهه پرداخت میشود. کارفرما و یا مدیریت ساختمان موظف است روغن مصرفی آسانسور را تامین نموده و در اختیار سرویسکار قرار دهد.
 4. پذیرش تعمیرات آسانسور به صورت “از خرابی تا خرابی” یا بصورت “رفع خرابی موردی” ممنوع است و می بایستی قرارداد یکساله منعقد گردد.
 5. کلیه آسانسورها میبایست دارای بیمه نامه مسئولیت مدنی دارندگان آسانسور در قبال استفاده کنندگان باشند و پرداخت مبلغ حق بیمه یکساله بعهده مدیریت ساختمان (کارفرما) میباشد.
 6. ساعت کار تکنیسین های سرویس و تعمیر آسانسور در ساعات اداری (شیفت عادی) از ساعت 9 صبح تا ساعت 16 بعد از ظهر و روزهای پنج شنبه تا ساعت 12 می باشد.

سرویس و نگهداری آسانسورهای هیدرولیک

باید توجه داشت که آسانسورهای هیدرولیک مشمول تعرفه های اعلام شده نمیباشند. بر اساس نظر سندیکا آسانسورهای هیدرولیک در دسته آسانسورهای خاص قرار گرفته اند. بنابراین هزینه سرویس و نگهداری آنها مستثنی از نرخنامه مصوب سندیکا میباشد. هزینه سرویس و نگهداری آسانسورهای هیدرولیک بصورت توافقی بین شرکت سرویسکار و مالک تعیین میشود. در تعیین هزینه باید به نوع سیستم هیدرولیک، تعداد طبقات، نوع درب ها و سایر پارامترهای آسانسور توجه نمود.

سرویس آسانسور

چند مثال کاربردی

در زیر برای آشنایی بیشتر خوانندگان با نجوه محاسبه هزینه سرویس بر مبنای نرخنامه سندیکا چند مورد مثال کاربردی آورده شده است.

هزینه سرویس و نگهداری آسانسور 6 توقف در ساختمان مسکونی

فرض کنید یک آسانسور مسافری در ساختمانی مسکونی با 6 توقف و 10 واحد مسکونی در دست بررسی است. دربهای آسانسور از نوع نیمه اتوماتیک بوده و کابین دارای یک درب است. سرعت آسانسور نیز 1 متر بر ثانیه است و محل ساختمان در محدوده شهر میباشد و شرایط سرویس و نگهداری آسانسور عادی است.

هزینه ماهیانه بر اساس تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور سال 1400 مصوب سندیکا ماهیانه 620.000 ريال بابت هر توقف است. یا توجه به تعداد 6 توقف این هزینه ماهیانه برای آسانسور مبلغ 3.720.000 ريال و قرارداد سالیانه مبلغ  44.640.000 ريال خواهد بود.

تعرفه سرویس و نگهداری ساختمان اداری با 24 واحد مجهز به دو آسانسور 8 توقف

یک ساختمان اداری 24 واحدی با  با 8 توقف دارای دو دستگاه آسانسور با سرعت 1.6 متر بر ثانیه است. آسانسورها مجهز به درب های تمام اتوماتیک بوده و کابین یک درب است. سایر شرایط سرویس عادی است.

با توجه به شرایط عنوان شده آسانسور در ساختمان های گروه سه قرار دارد و با فرض ترافیک متوسط تعرفه سرویس و نگهداری به ازای هر توقف در ماه مبلغ 950.000 ريال است. چون سرعت 1.6 میباشد باید 10 درصد به تعرفه اضافه شود که معادل 1.045.000 ريال میشود. همچنین چون تعداد دو آسانسور در ساختمان وجود دارد باید 10 درصد از مبلغ فوق کاسته شود که برابر با 940.500 ريال خواهد شد. اکنون مشخص است که هزینه سرویس و نگهداری هر دستگاه آسانسور 8 توقف در ماه معادل 7.524.000 ريال محاسبه شده و این هزینه برای دو دستگاه در سال برابر با 180.576.000 ريال خواهد بود.

در نظر داشته باشید که موارد مذکور صرفا مثال هایی بر مبنای تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور 1400 نرخ نامه سندیکا میباشد.

نرخنامه سندیکای آسانسور 1400

باید توجه داشت که قرارداد بر اساس تعرفه سرویس و نگهداری آسانسور 1400 اعلام شده سندیکا الزامی نیست. در واقع نرخنامه سندیکای آسانسور یک چهارچوب رسمی با در نظر گرفتن شرایط پیمانکاران و مشتریان فراهم آورده تا در صورت عدم امکان توافق یا مشخص بودن وجوه گوناگون کار مورد نظر قرار گیرد. این نرخنامه در کارشناسی های رسمی مورد استناد قرار میگیرد.